Installing VMware ESX Server 4.1 - IBM System x3650 M3 (type 7945, 4255) - Lenovo Support ZA