Think Station Diagnostics(TSD)v1.0.0.5將顯示錯誤類型,而不是“WARNING”(錯誤代碼):S110,S111,S120,S121 - Think Station - Lenovo Support TW