UXSPI不會在停止狀態下更新驅動程序 - IBM BladeCenter和System x - Lenovo Support TW