Lenovo VR Sınıf 1 - Kuzey Amerika: Bretford Sepeti LVR2X, LVR3X - Lenovo Support TR