System utilization always reports 0% - Lenovo ThinkSystem SR670 (7Y36, 7Y37) - Lenovo Support TH