VMware ESXi vmkernel.log wypełnia komunikaty debugowania ACPI - serwery Lenovo x86 - Lenovo Support PL