Rozłączanie hosta przy użyciu VMware vSphere 5.5.0 update 2 i vSphere 6.0 - Lenovo Storwize V3500, V3700, V5000 i V7000 - Lenovo Support PL