IBM nie dostarcza już aktualizacji kodu w systemie IBM Flex System Manager (FSM) v1.1 i v1.2 - Lenovo Support PL