Instalowanie VMware ESX Server 4.1 - IBM System x3620 M3 (typ 7376) - Lenovo Support PL