Zmiana na wcześniejszą wersję z niektórych systemów Windows Vista i Windows 7 do systemu Windows XP

Dotyczy konfiguracji:

Wszystkie urządzenia Lenovo z zainstalowanym oprogramowaniem Thinkvantage Rescue and Recovery.

Wymagane elementy
 • 1 zestaw nośnika odzyskiwania dla danego systemu

  • Taki nośnik można utworzyć za pomocą funkcji Create Your own Recovery Media (Utwórz własny nośnik odzyskiwania). (LUB)
  • W przypadku urządzenia Lenovo z aktywną partycją odzyskiwania nacisnąć klawisz F11 lub przycisk Thinkvantage.
   • Przejść do kroku piątego, jeśli na aktywnym dysku twardym znajduje się nośnik wstępnie załadowany przez firmę Lenovo.
 • Urządzenie Lenovo
Czas wykonywania operacji

Od 1 do 2 godzin (w zależności od rozmiaru wstępnie załadowanego systemu).

Jak odzyskać system?

Ten dokument zawiera instrukcje dotyczące procesu odzyskiwania systemów Thinkvantage umożliwiające wczytanie fabrycznie zainstalowanego systemu Lenovo. Niniejsze instrukcje dotyczą jedynie urządzeń Lenovo. Nie należy ich stosować w odniesieniu do urządzeń innych producentów.

OSTRZEŻENIE:
Ten proces spowoduje CAŁKOWITE skasowanie wszystkich danych zapisanych na komputerze Lenovo.

PRZED WYKONANIEM NINIEJSZEJ PROCEDURY NALEŻY WYKONAĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ OPROGRAMOWANIA.

UWAGA:
Niniejszy dokument składa się z dwóch części, z których każda jest poświęcona innemu etapowi procesu.

 1. Pierwsza kolumna dotyczy nośników dostarczonych do pierwszej połowy 2008 roku (lato). Informacje te są oznaczone jako (Nośniki przed rokiem 2008).
 2. Druga kolumna dotyczy nośnika dostarczanego począwszy od drugiej części 2008 roku. Informacje te oznaczone są jako (Nośniki po roku 2008).
Nośniki przed rokiem 2008 Nośniki po roku 2008

OSTRZEŻENIE: *NIE WOLNO* restartować ani wyłączać urządzenia bez wyraźnych instrukcji wydanych przez narzędzie Thinkvantage Rescue & Recovery Tool. W przypadku zrestartowania lub wyłączenia systemu przed zakończeniem odzyskiwania konieczne będzie ponowne rozpoczęcie procesu.

Krok 1
Aby rozpocząć proces, otwórz pakiet nośnika odzyskiwania i wykonaj jego ekstrakcję. Umieść w napędzie CD urządzenia płytę CD oznaczoną jako Rescue & Recovery Startup Disc Disc 1 of 1 (Płyta rozruchowa systemu Rescue and Recovery, 1 z 1).

Krok 2
Włącz urządzenie, naciskając przycisk zasilania.

Krok 3
Wyświetli się poniższy ekran.

Ekran startowy platformy ThinkVantage Technologies

Jeśli urządzenie nie wyświetli przedstawionego ekranu, konieczna będzie zmiana sekwencji uruchamiania.

 • Wyłącz urządzenie.
 • Włącz urządzenie i natychmiast po wyświetleniu logo Lenovo naciśnij klawisz F1, aby przejść do systemu BIOS. Pojawi się ekran zawierający opcję Startup (Uruchamianie).
 • Za pomocą klawiatury wybierz tę opcję i przesuń pozycję CD Drive (Napęd CD) na górę listy.
 • Ekran powinien przypominać poniższy:

Ekran uruchamiania 1 w systemie BIOS

Ekran uruchamiania 2 w systemie BIOS

Krok 4
Narzędzie Rescue and Recovery zostanie wczytane z nośnika odzyskiwania.

Ekran uruchamiania narzędzia Rescue and Recovery:

Krok 5
Wyświetli się poniższy ekran.

Nośniki przed rokiem 2008

Strona powitalna dla nośnika przed rokiem 2008

Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).

Nośniki po roku 2008

Strona powitalna dla nośnika po roku 2008

Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj), aby zaakceptować umowę licencyjną i kontynuować proces odzyskiwania.

Krok 6
Pojawi się następujący ekran z kilkoma opcjami do wyboru.

Nośniki przed rokiem 2008

Menu główne dla nośników przed rokiem 2008

Kliknij opcję Restore Your System (Odzyskaj system) znajdującą się po lewej stronie.

Nośniki po roku 2008

Menu główne dla nośników po roku 2008

Kliknij przycisk Full Restore (Pełne odzyskiwanie).

Krok 7
Pojawi się komunikat ostrzegawczy.

Nośniki przed rokiem 2008

Komunikat ostrzegawczy dla nośników przed rokiem 2008

Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

Nośniki po roku 2008

Komunikat ostrzegawczy dla nośników po roku 2008

Kliknij przycisk Kontynuuj.

Krok 8
Wybierz rodzaj operacji odzyskiwania, która ma zostać wykonana.

Nośniki przed rokiem 2008

Menu wyboru rodzaju odzyskiwania dla nośników przed rokiem 2008

Kliknij opcję Restore my Hard Drive to Original (Przywróć oryginalną zawartość dysku twardego), aby wykonać pełne odzyskiwanie. W tym miejscu można także wykonać odzyskiwanie z innych kopii zapasowych narzędzia Rescue and Recovery.

Nośniki po roku 2008

Menu wyboru rodzaju odzyskiwania dla nośników po roku 2008

Sprawdź, czy wybrano opcję Factory Recovery (Odzyskiwanie danych fabrycznych), i kliknij przycisk Restore (Odzyskaj).

Krok 9
Pojawi się komunikat ostrzegawczy o utracie danych.

Nośniki przed rokiem 2008

Komunikat ostrzegawczy o utracie danych dla nośników przed rokiem 2008

Kliknij przycisk Yes (Tak), aby kontynuować.

Nośniki po roku 2008

Komunikat ostrzegawczy o utracie danych dla nośników po roku 2008

Kliknij przycisk Kontynuuj.

Krok 10
Pojawi się poniższy ekran.

Nośniki przed rokiem 2008

Nośniki przed rokiem 2008, komunikat z kroku 10

Wybierz opcję I do not want to save any files (Nie chcę zapisywać żadnych plików) i kliknij przycisk Next (Dalej).

Nośniki po roku 2008

Nośniki po roku 2008, komunikat z kroku 10

Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

Krok 11
Uruchomi się kreator Restore Factory Contents (Odzyskiwanie danych fabrycznych).

Nośniki przed rokiem 2008

Nośniki przed rokiem 2008, ekran z kroku 11

Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

Nośniki po roku 2008

Nośniki po roku 2008, ekran z kroku 11

Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

Krok 12
Wyświetli się poniższy ekran.

Nośniki przed rokiem 2008

Nośniki przed rokiem 2008, ekran z kroku 12

NIE wyłączaj urządzenia w czasie wykonywania operacji odzyskiwania. Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

Nośniki po roku 2008

Nośniki po roku 2008, ekran z kroku 12

Zatwierdź umowę licencyjną, wybierając opcję I accept (Akceptuję), i kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować.

Krok 13
Pojawi się kolejny ekran.

Nośniki przed rokiem 2008

Nośniki przed rokiem 2008, ekran z kroku 13

Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

Nośniki po roku 2008

Nośniki po roku 2008, ekran z kroku 13

Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć odzyskiwanie.

Krok 14
Zatwierdź opcję wyświetloną na ekranie.

Nośniki przed rokiem 2008, ekran z kroku 14

Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć odzyskiwanie.

Nośniki po roku 2008

Nośniki po roku 2008, ekran z kroku 14

Operacja odzyskiwania rozpocznie przetwarzanie plików.

Krok 15
Proces odzyskiwania zostanie rozpoczęty — po rozpoczęciu kopiowania plików pojawią się następujące ekrany.

Nośniki przed rokiem 2008

Nośniki przed rokiem 2008, ekran dla kroku 15a

Nośniki przed rokiem 2008, ekran dla kroku 15b

Nośniki przed rokiem 2008, ekran dla kroku 15c

Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie. Po ponownym uruchomieniu systemu proces odzyskiwania zostanie wznowiony.

Nośniki po roku 2008

Nośniki po roku 2008, ekran dla kroku 15a

Nośniki po roku 2008, ekran dla kroku 15b

Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie. Po ponownym uruchomieniu systemu proces odzyskiwania zostanie wznowiony.

Krok 16
Wyświetli się prośba o umieszczenie kolejnej płyty odzyskiwania.

Nośniki przed rokiem 2008

Nośniki przed rokiem 2008, ekran z kroku 16

Jeśli nośnik odzyskiwania zawiera dodatkową płytę, kliknij przycisk Yes (Tak) i włóż płytę. Jeśli dodatkowa płyta jest niedostępna, kliknij przycisk No (Nie), aby kontynuować.

Nośniki po roku 2008

Nośniki po roku 2008, ekran z kroku 16

Włóż kolejną płytę odzyskiwania i kliknij przycisk OK.

Krok 17
Pojawi się poniższy ekran.

Nośniki przed rokiem 2008, ekran z kroku 17

Włóż kolejną płytę odzyskiwania i kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

Nośniki po roku 2008

Nośniki po roku 2008, ekran z kroku 17

Narzędzie odzyskiwania rozpocznie kopiowanie następnych plików z kolejnej płyty.

UWAGA: Wyświetlane będą przedstawione ekrany. Zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez program wkładaj poszczególne płyty do napędu. Nie wyciągaj płyt aż do momentu wyraźnej instrukcji wyświetlonej przez oprogramowanie odzyskiwania.

Krok 18
Po wykorzystaniu wszystkich płyt odzyskiwania system zostanie ponownie uruchomiony.

Nośniki przed rokiem 2008

Nośniki przed rokiem 2008, ekran z kroku 18

Nośniki po roku 2008

Nośniki przed rokiem 2008, ekran z kroku 18

Pozwól na automatyczne kontynuowanie procesu.

Krok 19
Kliknij przycisk Next (Dalej), aby przywrócić pliki odzyskiwania z nowej partycji odzyskiwania na dysku twardym urządzenia.

Nośniki przed rokiem 2008

Nośniki przed rokiem 2008, ekran z kroku 19

Nośniki po roku 2008

Nośniki po roku 2008, ekran z kroku 19

Krok 20
Po skopiowaniu wszystkich plików na urządzenie należy je ponownie uruchomić.

Nośniki przed rokiem 2008

Nośniki przed rokiem 2008, ekran z kroku 20

Kliknij przycisk Yes (Tak), aby wykonać ponowne uruchomienie.

Nośniki po roku 2008

Nośniki po roku 2008, ekran z kroku 20

Kliknij przycisk Yes (Tak), aby wykonać ponowne uruchomienie.

Krok 21
Należy pozwolić na samodzielne uruchomienie systemu. W tym punkcie wyświetlanych będzie szereg ekranów, a urządzenie może być kilkukrotnie wyłączane i ponownie uruchamiane.

Jest to normalne.

Pozostaw system i nie wykonuj żadnych operacji, oczekując na przywrócenie wszystkich plików i oryginalnych ustawień systemu Windows.

Ekran kroku 21a

Ekran kroku 21b

Ekran kroku 21c

UWAGA:
Dotyczy sytuacji, gdy system zablokował się na powyższym ekranie i nie wykonuje żadnych operacji przez dłuższy czas (ponad 1 godzina).

W oknie Preload System Setup (Konfiguracja wstępnie załadowanego systemu) kliknij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby przesunąć okno. W bardzo rzadkich przypadkach możliwe jest, że inna aplikacja otworzyła okno wymagające potwierdzenia kontynuowania operacji. Potwierdź operację — proces odzyskiwania powinien być kontynuowany.

Krok 22
Proces odzyskiwania został zakończony. Sygnalizacja zakończenia procesu odzyskiwania będzie wyświetlenie ekranu powitalnego systemu Windows, który będzie wyglądał jak po pierwszym włączeniu komputera.


 • Alias ID: MIGR-70803
 • Document ID: HT002492
 • Ostatnio zaktualizowane :26 Jun 2015
 • © 2015 Lenovo