SR860 V2 installing a 4U PCIe exapasion tray - Lenovo Support PH