International Warranty Service (IWS) Country/Region List - Lenovo ThinkSystem SR530 (7X07, 7X08) - Lenovo Support PH