Legacy Crypto-modus min sleutellengte zegt 1024 terwijl min 2048 is - Lenovo x86-servers - Lenovo Support NL