SR860 V2 installing a power supply unit - Lenovo Support MY