Bottom view - ThinkPad SL400, SL400c, SL500, SL500c - Lenovo Support MY