ThinkSystem SR635/SR655: Error in pulling inventory via DMTF Redfish Tacklebox - Lenovo ThinkSystem SR635 and Lenovo ThinkSystem SR655 - Lenovo Support JP