Bizonyos SSD-k médiahibákat tapasztalhatnak és meghibásodhatnak a Lenovo Storage V sorozat vagy az IBM Storwize V7000 for Lenovo - Lenovo Support HU