ThinkSystem SR635 / SR655: USB RNDIS的Windows Server二千零十九分之二千零十六沒有簽署NET設備驅動程序- Lenovo ThinkSystem - Lenovo Support HK