UXLite Crashes Randomly Under SLES10 or RHEL5 - IBM System x - Lenovo Support HK