Base bracket installation video - ThinkPad 10 - Lenovo Support EG