ThinkSystem to create SR-IOV VF under SLES 12.5- Lenovo - Lenovo Support CZ