Karta CNA ve slotu 1 a karta SAS ve slotu 2 způsobuje restart systému - šasi IBM iDataPlex dx360 M4 2U (7913), server iDataPlex dx360 M4 (7912) - Lenovo Support CZ