OS nemůže detekovat disk RAID během instalace Ubuntu - Lenovo Think System SR670 (7Y36, 7Y37) - Lenovo Support CZ