Lenovo ThinkSystem SR665 removing a -48 V power supply - Lenovo Support CH