ThinkSystem SR635/SR655: The properties under /redfish/v1/Systems/Self/Storage/1 do not match spec - Lenovo ThinkSystem SR635 and Lenovo ThinkSystem SR655 - Lenovo Support CH