ThinkSystem порядок портов адаптера ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR InfiniBand - Lenovo ThinkSystem SR645 - Lenovo Support BY