Конфигурационные ограничения V7.6 и ограничения для Storwize V5000 для Lenovo , Lenovo Storage V3700V2, V3700V2 XP и V5030 - Lenovo Support BY