How to enable Panorama when taking photos - Lenovo Tab4 10 Plus (Lenovo TB-X704V) - Lenovo Support BG