"GET /redfish/v1/Systems/Self " does not return any data - Lenovo ThinkSystem SR635 and Lenovo ThinkSystem SR655 - Lenovo Support AU