فشل مجموعة جرد مزود CIM مع SLES 12 - خوادم Lenovo x86 - Lenovo Support AE