Oprogramowanie audio SoundMax dla systemu Windows XP — ThinkPad

Imię
System operacyjny
Wersja
Wypuszczone
Pobierz teraz
SoundMax Audio Software
exe
5.91 MB
Windows XP (32-bitowy)
5.10.1.5710
7/3/2012
README for SoundMax Audio Software
txtreadme
7.93 KB
Windows XP (32-bitowy)
5.10.1.5710
7/3/2012

Ten pakiet instaluje oprogramowanie (sterownik i narzędzie audio) umożliwiające korzystanie z następującego urządzenia.

 • SoundMax Integrated Digital HD Audio

 

Spis treści
Obsługiwane systemy ThinkPad
Obsługiwane systemy operacyjne
Podsumowanie zmian
Instrukcja instalacji
Instrukcja dezinstalacji
Ustalanie, która wersja jest zainstalowana

 

Obsługiwane systemy ThinkPad
 • ThinkPad R61 (typ):
  — 7732, 7733, 7734, 7735, 7736, 7737, 7738, 7742
  — 7743, 7751, 7753, 7754, 7755
  — 8914, 8918, 8919, 8920, 8927, 8928, 8929
  — 8942, 8943, 8944, 8945, 8947, 8948, 8949
 • ThinkPad R61i (typ):
  — 7732, 7742, 8918, 8943
 • ThinkPad T61, T61p
 • ThinkPad X61, X61s, X61 Tablet

 

Obsługiwane systemy operacyjne
 • Microsoft Windows XP SP2 Home Edition, Professional

 

Podsumowanie zmian
 • < > Numer wersji
 • [Ważne] Ważna aktualizacja
 • (Nowe) Nowa funkcja lub rozszerzenie
 • (Poprawka) Poprawka do istniejącej funkcji

Wersja <5.10.1.5710>

 • (Poprawka) Usunięto problem powodujący brak działania klawiszy dostępu Fn+Fx.
 • [Ważne] Zakończono obsługę dla systemu Microsoft Windows 2000.
  W przypadku systemu Microsoft Windows 2000 należy korzystać z 7ka114ww(5.10.1.5520).
 • (Nowe) Dodano obsługę dla kodera-dekodera audio AD1984A. Potrzebny jest obsługiwany system BIOS.
  Obsługiwany model: ThinkPad T61 (dołączony koder-dekoder audio AD1984A)
  Obsługiwany system BIOS: 2.30(7LETD0WW) lub późniejszy

Wersja <5.10.1.5520>

 • (Poprawka) Dźwięk nie rejestruje się na mikrofonie wewnętrznym.

Wersja <5.10.1.5670>

 • (Nowe) Rozszerzenie funkcjonalności sterowników urządzenia.
 • (Poprawka) Brak dźwięku po wznowieniu działania z trybu zawieszenia.
Instrukcja instalacji

Uwaga:

 • Jeżeli komputer działa teraz prawidłowo, aktualizowanie oprogramowania może nie być konieczne. Aby ustalić, czy należy aktualizować oprogramowanie, należy zapoznać się z częścią Informacje o wersji.
 • Jeżeli w urządzeniu zainstalowany jest sterownik 7ka113ww(v5670), w pierwszej kolejności odinstaluj go, uruchom system ponownie, a następnie zainstaluj nowy sterownik
  — LUB — odinstaluj 7ka113ww i nie uruchamiaj ponownie, tylko użyj programu do ponownego wykrywania sprzętu, na przykład DEVCON z opcją „rescan” dostępnego w witrynie internetowej Microsoft poniżej, a następnie zainstaluj nowy sterownik.
Instalacja ręczna

W tej części przyjęto, że używane są programy Internet Explorer i Eksplorator Windows.

[Pobieranie pliku]

 1. Kliknij raz podkreśloną nazwę pliku. Po zakończeniu pojawią się okienka podręczne.
 2. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
 3. W oknie, w którym znajdują się przyciski Uruchom i Zapisz, kliknij przycisk Zapisz.
 4. Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik, i kliknij przycisk Zapisz. Pojawi się inne okno, a następnie rozpocznie się i zakończy pobieranie pliku. Po zakończeniu pobierania może (ale nie musi) pojawić się wiadomość, że pobieranie zostało pomyślnie zakończone.

[Rozpakowywanie pliku]

   5.  Upewnij się, czy masz uprawnienia administratora w tym logowaniu.
   6.  Znajdź folder, do którego został pobrany plik.
   7.  Znajdź pobrany plik i kliknij go dwukrotnie.
   8.  Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
   9.  W oknie "Select Destination Location" (Wybierz miejsce docelowe) kliknij Next (Dalej). Jeżeli chcesz wybrać inny folder, kliknij przycisk Browse. (Przeglądaj).
 10.  W oknie "Ready to Install" (Gotowy do instalacji) kliknij Install (Instaluj). Wszystkie potrzebne pliki zostaną rozpakowane do folderu wybranego w kroku 9.

[Instalowanie plików]

 11.  Upewnij się, że pole wyboru znajdujące się obok pola "Install ..... now" (Instaluj ..... teraz) jest zaznaczone, i kliknij Finish (Zakończ).
 
12.  Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację i ponownie uruchomić komputer.

Na koniec usuń plik zapisany w kroku 4.

Instalacja bezobsługowa

Jest to przeznaczone wyłącznie do użytku przez administratorów systemu.

 1. Zapoznaj się z częścią "„Manual Install”" (Instalacja ręczna), a następnie pobierz i rozpakuj plik.
 2. W kroku 11 części "Installing files" (Instalowanie plików) usuń zaznaczenie pola wyboru znajdującego się obok pola "Install ..... now" (Instaluj ..... teraz), a następnie kliknij Finish (Zakończ), aby anulować instalację.
 3. W wierszu polecenia uruchom plik setup.exe z opcją -S -SMS.
  Przykład: [Ścieżka do miejsca, w którym pliki zostały rozpakowane]SETUP.EXE -S -SMS
Instrukcja dezinstalacji
 1. Uruchom system Windows XP i zaloguj się, korzystając z identyfikatora użytkownika posiadającego uprawnienia administratora.
 2. Kliknij Start, a następnie kliknij Control Panel (Panel sterowania).
 3. Dwukrotnie kliknij menu Add/Remove Programs (Dodaj lub usuń programy).
 4. Kliknij SoundMAX, następnie kliknij Zmień/Usuń (lub Dodaj/Usuń).
 5. Wybierz Usuń lub OK, następnie kliknij Dalej lub OK.
 6. Kliknij Zakończ lub OK i uruchom ponownie system, aby zakończyć dezinstalację sterowników.

 

Ustalanie, która wersja jest zainstalowana

[Windows XP]

 1. Uruchom system Windows XP.
 2. Kliknij Start, a następnie kliknij Control Panel (Panel sterowania).
 3. Kliknij menu Wydajność i konserwacja.
 4. Kliknij System.
 5. Kliknij kartę Hardware (Sprzęt).
 6. Kliknij Device Manager (Menedżer urządzeń).
 7. Rozwiń kategorię Sound, video and game controllers (Kontrolery dźwięku, wideo i gier).
 8. Wybierz opcję SoundMax Integrated Digital Audio (Wbudowany system dźwięku cyfrowego SoundMax).
 9. Prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję SoundMax Integrated Digital HD Audio i wybierz opcję Właściwości.
 10. Kliknij kartę Driver (Sterownik).
 11. Kliknij Driver Details (Szczegóły sterownika).
 12. Wybierz C:\winnt\system32\drivers\ADIHDAud.sys, aby wyświetlić numer wersji, gdzie C:\winnt stanowi lokalizację zainstalowanego systemu operacyjnego. (Potwierdź, czy 4 ostatnie cyfry to 5520).

 • ID Aliasu: MIGR-67816, MIGR-67816-KR
 • ID dokumentu:DS002306
 • Ostatnio zaktualizowane :26 Jun 2015
 • © 2015 Lenovo